Vážení zákazníci, obchodní přátelé, provádíme činnosti spojené s kontrolami a revizemi plynových zařízení všech kategorií: odběrná plynová zařízení, regulační stanice plynu, průmyslové plynovody, rozvody technických a medicinálních plynů, systémy propan-butan, bioplynové stanice, školení a přezkoušení obsluh plynových kotelen, vedení provozní dokumentace. Provádíme odstraňování závad zjištěných při kontrolách a revizích.

 V plynárenství a v energetice máme více než 40-ceti letou praxi. V oblasti tlakových nádob stabilních provádíme revize tlakových nádob stabilních, revize kompresorových stanic, netopených tlakových nádob v kotelnách a teplárnách. Školíme a přezkušujeme obsluhy TNS.  Zajišťujeme odborné kurzy pro zájemce o osvědčení dle TPG 927 01.

Nové služby pro naše zákazníky!

 Rozšíříli jsme naši působnost o činnosti spojené se zkapalňováním a odpařováním plynů. Naše společnost disponuje s oprávněním pro montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v následujícím rozsahu: Oprávnění, ev.číslo: 0502/8/20/PZ-M,R-a,c,d,e,f,g.
Zároveň jsme držiteli oprávnění pro zkoušky a revize provozovaných tlakových zařízení v rozsahu: Oprávnění, ev.číslo: 0147/8/20/TZ-R-PK1,HK2,NA.

Revize tlakových nádob

 • Školení s přezkoušení obsluh TNS
 • Školení s přezkoušením topičů
 • Vedení evidence kontrol a revizí
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Nově! Stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení v rozsahu Z-TZ-PK1,HK2,NA.

Revize plynových zařízení

 • Kontroly plynových zařízení
 • Vedení provozní dokumentace
 • Školení a přezkoušení obsluh plynových zařízení
 • Kontroly plynových kotelen a technologií
 • Montáže a revize plynových zařízení na propan butan
 • Dodávky a výměny propan-butanových tlakových lahví
 • Poradenská činnost

Servisní a poradenské činnosti

 • Opravy a servisní činnosti po kontrolách a revizích plynových zařízení
 • Poradenská činnost
 • Realizace zakázek na základě předchozí domluvy

 

 

 

 

CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE VAŠE PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ JE BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ? OBRAŤTE SE NA NÁS!

Provedeme Vám revize a kontroly na plynovém zařízení ve vaší firmě, provozovně, prodejně, pro SVJ, ve bytě, rodinném domě, chatě nebo karavanu, obytném voze i pojízdné prodejně.

Revize a kontroly plynových zařízení, provádíme na základě Oprávnění a Osvědčení TIČR (technická inspekce ČR).

Příklady vyhrazených plynových zařízení, na kterých provádíme revize a kontroly jsou uvedeny v dalším odstavci.

 

 • Zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva-LPG (PB) a CNG (ZP).
 • Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny.
 • Domovní plynovody–plynovody pro rozvod zemního plynu v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách.
 • Průmyslové plynovody-plynovod pro průmyslové využití.
 • Nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké plynovody na propan butan a jejich směsi
 • Rozvody technických plynů-rozvody, pro průmysl, energetiku, laboratoře, potravinářství a nemocnice.
 • Spotřebiče s výkonem pod 50kW.
 • Kotle s výkonem nad 50kW-spotřebiče v plynových kotelnách.
 • Mezi průmyslové plynové pece a průmyslová tepelná zařízení-na plynná paliva.

 

 

 

KONTROLY PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Na všech zařízeních, na kterých provádíme revize, provádíme též kontroly. Kontrolu plynového zařízení jsou povinni zajišťovat jejich majitelé (provozovatelé) a provádění kontrol se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby. Kontrola plynového zařízení se provádí každý rok, kromě roku, ve kterém se provádí provozní revize. Dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. jsou stanoveny lhůty revizí a kontrol plynových zařízení:

Provozní revize 1 x za 3 roky
Kontrola 1 x za rok (kromě roku, kdy je prováděna provozní revize)

DOKUMENTACE PLYNU

Vypracujeme místní provozní řád dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb., provádíme též aktualizace stávajícího provozního řádu. Vypracujeme plán revizí a kontrol, sledovat jeho termíny. Dále jsme připraveni poskytnout poradenství a technický dozor.

ODBORNÉ KURZY DLE TPG 927 01 a ŠKOLENÍ OBSLUHY 

Realizujeme odborné kurzy pro přípravu osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení dle TPG 927 01. Po absolvování našeho kurzu obdržíte osvědčení, které přikládáte k žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení TIČR, podle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., pro vyhrazená technická zařízení plynová. 

Vaší společnosti provedeme školení pracovníků dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pověřených obsluhou plynového zařízení a provedeme seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy a s požárním a provozním řádem.

 

 

 

 

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB

NOVINKA!

Provádíme stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení v rozsahu Z-TZ-PK1,HK2,NA.

NÁDOBY A

Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)

4

NÁDOBY B

Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 1000)

 • Školení a přezkoušení obsluh tlakových nádob-Školení a přezkoušení obsluhy, provádíme při revizích tlakových nádob, nebo samostatně, bez souvislosti na další práce.
 • Školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen– ve smyslu vyhlášky č. 91/1993 Sb. provádíme školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen na všechny druhy paliv (pevná paliva a plynná paliva).
 • Školení a příprava na zkoušky, zajištění zkoušek topičů parních a horkovodních kotlů– provádíme přípravu ke zkouškám a jejich organizační zajištění. Zkoušky topičů parních a horkovodních kotlů provádí pouze organizace, v současnosti Technická inspekce ČR (TIČR), která následně vydává „topičský průkaz“.
 • Kontrolní měření tloušťky stěn ultrazvukem– měřením stěn ultrazvukem. náhradou vnitřních revizí.

REVIZE A TERMÍNY

Druh činnosti na tlakových nádobách: Termíny:
Výchozí revize TNS Před uvedením do provozu
1. provozní revize TNS Do 14 dnů po uvedení do provozu
Provozní revize TNS 1x za rok (ve stejném měsíci jako předchozí)
Vnitřní revize TNS 1x za 5 let
Zkouška těsnosti TNS Po otevření tlakového celku (nádoby)
Tlaková zkouška TNS 1x za 9 let
* Přezkoušení obsluhy TNS 1x za tři roky

 

– revize tlakových nádob
– revize kotlů parních a horkovodních PK 4, HK 4 
– máme oprávnění k provádění revizí a zkoušek, tlakových zařízení vydané TIČR
– odborné prohlídky nízkotlakých kotelen
– školení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob
– školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen
– příprava a zajištění zkoušek topičů parních a horkovodních kotlů (topičské zkoušky na TIČR)
– zpracování technické dokumentace tlakových nádob
– zajistíme bezproblémový a bezpečný provoz těchto vyhrazených zařízení
– sestavíme plán revizí a zkoušek včetně hlídání termínů
– budeme se snažit vyřešit jakýkoliv Váš problém v této problematice

PŘEDPISY

Uvedený přehled předpisů a norem, neobsahuje celou problematiku tlakového zařízení.

– Zákon 262/2006 Sb. („zajistit bezpečnost pracovníků a zařízení“)
– Základní bezpečnostní předpis – vyhl. ČUBP č. 48/1982 Sb
– Základním ředpisem pro tlakové nádoby je vyhl.č. 18/1979 Sb
– Nařízení vlády č. 182/1999 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
– Nařízení vlády č. 26/2003, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
– Vyhl.ČUBP č.91/1993 Sb. bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách
– ČSN 69 0010, která řeší podmínky výroby, zkoušení a dokumentace tlakových nádob
– ČSN 69 0012, kde jsou uvedeny podmínky provozu nádob, včetně provádění revizí
– ČSN EN 286-1, jednoduché netopené nádoby pro vzduch a dusík
– ČSN 07 0710 – provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
– ČSN 07 0620 – konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů
– ČSN 07 0621 – umístění kotelních zařízení a provedení kotelen
– ČSN 07 0703 – kotelny se zařízeními na plynná paliva
– ČSN 38 6405 – plynová zařízení – zásady provozu

5

 

 

 

 

SERVISNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

Vzhledem potřebám našich zákazníků plynoucí z kontrolních a revizních úkonů na plynových zařízení jsme po letech provádění prací na těchto zařízeních získali zkušenosti i s odstraňováním závad z revizí a s prováděním oprav na plynových zařízení. Na základě individuálního zájmu jsme připraveni zajišťovat servisní a poradenské činnosti na vybraných zařízeních.

 

 

 

 

Kontaktujte nás