Nabízíme služby v následujícím rozsahu:

Poradenství v oblasti zavádění a udržování systémů managementu:

 • Poradenství při výstavbě a zavádění systémů managementu kvality a následná příprava k certifikaci podle požadavků normy ISO 9001, provádění interních auditů.
 • Poradenství při výstavbě a zavádění environmentálních systémů a následná příprava k certifikaci podle ISO 14001/ EMAS, provádění interních auditů.
 • Poradenství při výstavbě a zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následná příprava k certifikaci dle normy ISO 45001/ OHSAS 18001/ Bezpečný podnik, SCC, provádění interních auditů.
 • Poradenství při výstavbě a zavádění systému managementu jakosti ve svařování a následná příprava k certifikaci dle normy ISO 3834, provádění auditů.
 • Poradenství při výstavbě a zavádění systémů dle EN 1090, 15085
 • Poradenství při výstavbě a zavádění systémů, provádění interních auditů, dle GMP+, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22000 a dalších.

Poradenství v oblasti BOZP a PO, koordinátor BOZP na staveništi:

 • Provádění komplexních služeb v oblasti BOZP a PO – zpracování dokumentace, školení, prověrky-audity, hodnocení souladu, provádění prověrek a kontrol atd.
 • Provádění komplexních služeb Koordinátora BOZP na staveništi, zpracování Plánu BOZP, koordinace staveb, provádění kontrola atd.

Poradenství v oblasti podnikové ekologie:

Obaly:

Zajištění plnění povinnosti vyplývající z požadavků Zákona 477/2001 Sb. o obalech:
 • Nastavení evidence obalů uváděných na trh
 • Zápis společnosti dle § 14 do Seznam osob na MŽP, případně zapojení společnosti k plnění povinností o zpětném odběru prostřednictvím autorizované osoby.
 • Zpracování a podání ročního hlášení prostřednicím ISPOP, případně zpracování čtvrtletních výkazů o produkci obalů.

Odpady:

Zajištění plnění povinnosti vyplývající z požadavků Zákona 185/2001 Sb. o odpadech:
 • Nastavení odpadového hospodářství, vedení průběžné evidence odpadů.
 • Zařazení odpadů dle vyhl. 93/22016 Sb. Katalog odpadů, zpracování písemných informací o odpadech, zpracování značení ostatních a nebezpečných odpadů, identifikačních listů nebezpečných odpadů, nastavení a vedení ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím SEPNO.
 • Vedení odpadového hospodářství.
 • Zajištění pozice odpadového hospodáře podle § 15 zákona 185/2001 Sb. O odpadech.
 • Zpracování a podání ročního hlášení o produkci odpadů prostřednictvím ISPOP.
 • Zpracování statistických hlášení a výkazů.

Ovzduší:

Zajištění plnění povinností vyplývající ze Zákona 201/2012 o Ochraně ovzduší:
 • Stanovení rozsahu povinností plynoucích z přílohy 2 zákona. Zpracování žádostí o povolení, provozních řádů, zajištění rozptylových studií a odborných posudků.
 • Zavedení a vedení evidence VOC.
 • Zpracování a podávaní ročního hlášení za ovzduší prostřednictvím ISPOP.
 • Zpracování statistických hlášení a výkazů.

Prevence závažných havárií:

 • Zpracovaní protokolárního záznamu o nezařazení dle zákona 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií dle § 4.
 • Zpracování návrhu na objektů do skupin A, nebo B dle § 5 zákona 224/2015 Sb.
 • Zpracování základního hodnocení ekologické újmy dle § 4 NV. 295/2011 Sb.
 • Zpracování Podrobného hodnocení dle § 5.

Vody:

Zajištění plnění požadavků 254/2001 Sb. Vodního zákona:
 • Zpracování provozních řádů vodohospodářských děl, zpracování žádostí o souhlas k vypouštění odpadních vod, zpracování poplatkových hlášení a přiznání, zpracování ročních hlášení, zpracování havarijního a protipovodňového plánu.
 • Zpracování žádostí o povolení čerpaní vod, vedení evidence, podávání poplatkových a dalších hlášení.
 • Realizace kontrol záchytných jímek, kontrola záznamů z vizuální kontroly těsnosti skladů a skládek látek závadným vodám.
 • Provádění kontrol těsností prostřednictvím Odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Nakládání s chemickými látkami a směsmi:

 • Kontrola aktuálnosti bezpečnostních listů, zpracování písemných pravidel dle § 44a zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.
 • Zajištění povinností nakládání s T+ prostřednictvím odborně způsobilé osoby, školení T+ dle § 44b zákona 258/2000 Sb.
 • Zpracování evidence nakládání s CHLS, nastavení správného zacházení s CHLS ve společnosti.
 • Seznámení a školení s bezpečnostním listy chemických látek a směsí, jejich nebezpečných a dalších vlastností.

Revize technických zařízení:

 • Zajištění komplexních služeb v oblasti revizí, kontrol a zkoušek technických zařízení včetně vyhrazených

Poskytování činnosti svářecího inženýra:

 • Výkon činnosti externího svářecího inženýra
 • Tvorba WPQR WPS, realizace činnosti svářecího dozoru

Provádění auditů/ hodnocení souladu:

 • Provádění interních a externích auditů – hodnocení souladu plnění právních požadavků, požadavků systémů managementu kvality, požadavků BOZP, PO a podnikové ekologie, ochrany osobních údajů a dalších.

 

 

Kontaktujte nás